Kabiz
Intranet

Skip Navigation LinksBeroepen

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KABIZ
Je bent hier:
Kabiz > Beroepen > 
Snelmenu
Stoppen met roken coach

Welkom bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Het kwaliteitsregister is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen met roken begeleiders staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt.
Het Partnership Stoppen met Roken beheert het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Per 15 juli 2020 is het kwaliteitsregister ondergebracht bij KABIZ.

 Meer informatie

Registreren
Competenties
Kwaliteitscriteria
Registratiekosten
Digitaal portfolio
Erkende basis opleidingen SMR
Overgangsregeling
Scholingsagenda
Nieuwsbrieven Stoppen met Roken
Erkende Stoppen met roken interventies

Registreren

​Geef je stoppen met-roken-begeleiding?
Dan is het mogelijk om te registreren in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken door je aan te melden via deze website.

Om geregistreerd te kunnen worden heb je een erkende basisopleiding SMR-coach gevolgd en voer je één of meerdere erkende interventies  voor stoppen-met-rokenbegeleiding uit. 

Voordelen kwaliteitsregister:

  • Effectieve Stoppen-met-Roken-interventies

  • Kwaliteitsborging Stoppen-met-Rokenzorg

  • Volgens de norm voor goede zorg

  • Instrument voor inkopen zorg

Kijk welke basis opleidingen en interventies erkend zijn  voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken coaches.


Competenties

De erkende opleiding voldoet aan de basiscompetenties voor Stoppen met roken coaches:

Competentieprofiel basis def.pdf

Tevens worden er voor twee specialisaties competenties beschreven:

Competentieprofiel zwanger def.pdf

Competentieprofiel Psychische comorbiditeit.pdf


Kwaliteitscriteria

De eisen voor het kwaliteitsregister komen uit de ‘Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022'​. Daarin staat beschreven welke hulp bij stoppen met roken werkt.

Om in het kwaliteitsregister ingeschreven te blijven staan vindt er elke 5 jaar herregistratie plaats. In deze periode van vijf jaar toon je aan dat je kennis en ervaring actueel is en aan de  kwaliteitscriteria te voldoen.

De eisen voor herregistratie zijn:

  • minimaal 15 accreditatiepunten behaald in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar, door geaccrediteerde nascholing of overige activiteiten voor herregistratie te volgen.

  • minimaal 100 begeleidingsuren in 5 jaar behalen, verspreid over minimaal 3 jaar.

Registratiekosten

​De registratiekosten moeten kostendekkend zijn, dat wil zeggen voldoende om de kosten die samenhangen met het opzetten en instandhouden van het register te dekken. Het Partnership Stopen met roken en KABIZ hebben geen winstoogmerk. De kosten worden jaarlijks vastgesteld.

Per 1 januari 2022 zijn de kosten € 70,00 per jaar.

Jaarlijks wordt een factuur gestuurd voor de registratiekosten. De verzending van de factuur is afhankelijk in welk kwartaal de startdatum van de registratie valt.

Kwartaal 1: alle startdata van 1 januari tot en met 31 maart
Kwartaal 2: alle startdata van 1 april tot en met 30 juni
Kwartaal 3: alle startdata van 1 juli tot en met 30 september
Kwartaal 4: alle stratdata van 1 oktober tot en met 31 december

Het streven is om de factuur in de 1ste twee weken van het kwartaal te versturen.

De jaarlijks bijdrage is verschuldigd tot het moment van beeindiging van de registratie in het Kwaliteitsregister SMR. De geregistreerde moeten een verzoek tot uitschrijving per mail sturen minimaal 1 maand voorafgaand aan het kwartaal waarbinnen de startdatum valt. 

De uitschrijving moet zijn ontvangen per mail vóór:

  • 1 november indien je stratdatum in kwartaal 1 valt​
  • 1 maart indien je startdatum in kwartaal 2 valt
  • 1 juni indien je startdatum in kwartaal 3 valt 
  • 1 september indien je startdatum in kwartaal 4 valt
De factuur geeft de periode waarover de jaarlijks bijdrage betrekking heeft aan.

Digitaal portfolio

​Een handleiding voor de SMR coaches voor het gebruik van het digitaal portfolio is gemaakt ​zodat van de afgelopen jaren de activiteiten ingevoerd kunnen worden.

Handleiding gebruik portfolio SMR coaches.pdf


Bij het invoeren van de begeleidingsuren kan gebruikt worden van deze verklaring:

Verklaring begeleidingsuren SMR coaches.pdf


Voor het invoeren van overige activiteiten kunnen gebruik gemaakt worden van de volgende verklaringen:

Verklaring geven van scholing

Erkende basis opleidingen SMR

​Per 1-1-2023 is het alleen mogelijk te registeren in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken met onderstaande opleidingen.
Onderstaande basisopleidingen voldoen aan de Competenties voor SMR-coaches:

Medipro: Opleiding SMR coach (ID476839)
Momentum Training & Coaching (ID 501989)
Trimbos-Instituut: RookStopTraining (ID 538138)​
Sinefuma: Opleiding Stoppen met roken coach (ID 478191)
Visiom Academie: Opleiding Effectief Coachen bij Stoppen met Roken (ID 475029)
WeQuit: Opleiding tot behandelaar stoppen met roken (ID 504099)
ZoHealthy Leefstijl en Preventie: Basisopleiding tot stoppen met roken coach (ID 479290)


Tot 1-1-2023 kun je nog registreren met de in het verleden erkende basisopleiding SMR coaches. Je komt dan in aanmerking voor de overgangsregeling waarin je aan toont dat je voldoet aan de Competenties SMR coaches.

Erkende basisopleidingen tot 31-12-2022.pdf


Overgangsregeling

​Vanaf 2026 zal elke geregistreerde SMR-coach aan de eisen van het nieuwe competentieprofiel moeten voldoen. Voor elke SMR-coach die zich voor 1 januari 2023 op basis van de in het verleden erkende basisopleiding heeft geregistreerd is er vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2026 is een overgangsregeling van kracht.

Overgangsregeling SMR coaches.pdfScholingsagenda

​De geaccrediteerde bij- en nascholingen, die nog in het voorgaande platform tot 1 juli 2020 geaccrediteerd zijn, zijn ingevoerd in het nieuwe platform onder Indivueel/e-learnings met als scholingsaanbieder: SMR coaches geaccrediteerde scholing. 

Vanaf 1 juli 2020 verloopt de accreditatie procedure digitaal en wordt de scholingsagenda realtime aangepast.​

Scholingsagenda SMR coaches

De scholingsagenda is gericht op het aanbod in de toekomst. Als je een bij- en nascholing wil terugvinden uit vorige jaren, kies dan in het filter de juiste maand en jaartal.


Erkende Stoppen met roken interventies

Het Partnership Stoppen met Roken heeft interventies voor Stoppen met roken begeleiding geaccrediteerd c.q. erkend.

Per 1-1-2023 zijn de competenties voor SMR-coaches aangepast en iedereen die voldoet aan de nieuwe competenties is opgeleid om de interventies persoonlijke begleiidng en telefonische begeleidng uit te voeren.

Daarnaast zijn er door organisaties specifieke methoden ontwikkeld voor de begeleiding. 

De erkende Stoppen met roken interventies zijn:

2021 Erkende Interventies.pdf

Bij de erkenningsaanvraag van een specifieke interventie wordt een toetsingskader gebruikt.

2023 04 17 toetsingskaders interventies SMR.pdf

Ik ben Stoppen met roken coach...
en wil me registreren

 Vereniging

9412d2e3-bff4-425f-9ac2-209ba1930cfc

Partnership Stoppen met Roken
Postbus 725
3500 AS UTRECHT
E partnershipsmr@trimbos.nl
W www.partnershipstoppenmetroken.nl/

 Geregistreerden

a5ef1c46-b6cb-417b-b525-eede6b06a27a
Aantal kwaliteitsgeregistreerden (760)
van het totale aantal geregistreerde Stoppen met roken coaches (1043)

 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Kwaliteitsgeregistreerd
 
Diplomageregistreerd